نیروی نظافتچی و پذیزایی اقا حدودا 26 ساله ساکن مرکز تهران نظرات خود رااعلام نمایید.