هنگام خانه تکانی مراقب سلامتی تان باشید

نزدیک عیدکه می ‌شود،نظافت مفهوم تازه‌ای پیدامی‌ کند.خانه تکانی عیدونظافت منزل ونظافت محل کارازروزهای میانی اسفندماه آغازشده وهمه دراین نوشدن سهیم می‌ شوند.یکی شیشه‌ها رانظافت می‌ کند،یکی کابینت‌هاراسروسامان می‌ دهدودیگری درحال شستن پرده‌هاست.وهمیشه،موادشوینده ونظافتی،پای ثابت خانه تکانی است.دقیقاًدرهمین روزهاهم،آمارمسمومیت باموادشیمیایی بالامی‌ رود.خیلی‌هاهم به دلیل رعایت نکردن اصول اولیه دراستفاده ازاین مواد،دچارمشکلاتی ازقبیل اختلالات تنفسی می‌ شوند.

توصیه‌های دکترسید علی شریف نیا،جراح ومتخصص گوش وحلق وبینی رادراین‌باره بخوانید.

آقای دكتر،خانه تکانی عیدمی‌ تواندمارامریض كند؟

هركاری که اصولی انجام نشود، می‌ تواندآسیب‌ رسان به جسم وروان باشد،مثل همین خانه‌ تكانی ونظافت نوروز.

مامی ‌خواهیم درباره آسیب‌های ناشی ازاستنشاق مواد شوینده صحبت كنیم،وگرنه آسیب‌های دیگر ازقبیل:

دردهای عضلانی،حساسیت‌های پوستی و… هم درماه اسفندشایع می ‌شود.
آسیب‌های تنفسی ومخصوصاً آسیب به حنجره،به‌ دلیل استفاده ی بی رویه وعدم رعایت نکات ایمنی دراستفاده ازمواد سفیدکننده و پاک کننده‌های شیمیایی در اسفند ماه شایع‌تر ازهمیشه است.

نظافت منزل وخطرات آن

درنظافت منزل وخانه تکانی آخرهرسال،باخیل عظیمی ‌ازبیماران مواجهیم که دراثر استنشاق بخارات این موادکه می ‌تواندتحریکات و آسیب‌های جدی
وخطرناکی رابرای حنجره به دنبال داشته باشد.باگرفتگی صداواختلال درتنفس برای درمان مراجعه می ‌کنند.

یک باور عامیانه وجود دارد،مبنی براینکه پس ازکاربامواد شوینده،یک لیوان شیر بنوشید.این باورتاچه حدصحیح است؟

ازبابت پیشگیری ازعارضه‌ای که برای حنجره و ریه ایجاد می‌ شود،باورغلطی است، امامصرف شیر،اصولاًهرزمانی که مسمومیت بامواد شیمیایی به‌ دلیل خوردن این موادوجودداشته باشد،مناسب به نظرمی ‌رسد.

بااین حساب،خوردن شیررادراین روزهاتوصیه می‌ کنم،چراکه موادشوینده‌ای نظیر وایتکس،علاوه برآسیب‌های ریه وحنجره،مسمومیت‌های داخلی راهم باعث می ‌شود.

شماازروش‌های غلط نظافتی كه باعث ایجادعارضه می‌ شوند،صحبت كردید.به نظر شماطرزاستفاده صحیح ازاین موادشوینده که کمترین آسیب رابرای افراد به همراه داشته باشد،چیست؟

بدترین فرم استفاده ازموادپاک کننده وشوینده این است که آنها راباآب گرم مخلوط کنندویاازآنهادرمحیط‌های بسته‌ای که بخارآب وجود دارد،استفاده کنند.

بیماران مابیشترین عارضه را بعدازاستفاده ازاین پاک کننده‌هادرحمام داشته‌اندوایجاد بخارتوسط موادشوینده واستنشاق آن برای افرادمشکل زابوده است.
ماسک‌هاچطور؟استفاده از آنهاتاچه حدمؤثراست؟

بایدبگویم که متأسفانه ماسک‌هایی که مادراختیار داریم چندان کارآمدنیستند،چراکه ذرات موادشیمیایی موجود،به راحتی ازاین ماسک‌ها عبور می‌ کنند.


بنابراین اگربخواهیم ازماسک کارآمدی استفاده کنیم،بایدبگویم که فقط ماسک‌هایی که درجنگ‌های شیمیایی استفاده می ‌شوند،مناسبند!اماماسک‌هایی راهم که در بازارهست،صددرصدنفی نمی‌ کنم،چون هرچند کم اما باز هم،بی تأثیر نیستند.

خطرناک ترین موادشوینده وپاک کننده کدامند؟

طبیعتاً موادپاک کننده‌ای که می‌ تواننددرنظافت منزل آسیب رسان باشند،انواعی هستند که ایجادگازیابخارمی‌ کنند.حتی بدنیست به عنوان یادآوری ازحساسیت بیش ازحد افرادی که آسم دارند,نسبت به اسپری‌ها صحبت کنیم،چراکه قرارگرفتن درمعرض این مواد شیمیایی، دربرخی از موارد عوارض بسیار شدیدی رادراین افراد نشان داده است.

نقش شرکت خدماتی نظافتی باران وخانه تکانی عید

"شرکت نظافتی باران به شماعزیزان توصیه میکندتابااجرای کارهای نظافتی سنگین وغیرحرفه ای باعث صدمه زدن به جسم خودنشویدوهرگونه کارخدماتی ونظافتی راکه 
میخواهیدباشرکت خدماتی نظافتی ماتماس بگیریدتابه سرعت وباکیفیت موردعلاقه شماکارانجام شود.