شرکت خدمات نظافتی

باشگاه مشتریان شرکت خدماتی باران:

شماعزیزان ازین پس بااشتراک در باشگاه مشتریان شرکت خدماتی باران میتوانید به ازای معرفی هرمشتری شامل 5تا10هزارتومان تخفیف درسفارس بعدی خودباشید.لازم به ذکراست درصورت تماس 5نفرازطریق شماوثبت 5سفارش ازطریق شمایک سرویس نظافتچی آقابه مبلغ 65هزارتومان یا 6ساعت کاربه صورت رایگان دریافت خواهیدکرد.

علاوه برتخفیفات بالاوهدیه یک نظافتچی آقاازطرف شرکت خدماتی باران نیزشامل 5هزارتومان تخفیف درسفارش خودخواهدشد.

شماعزیزان ومشتریان شرکت خدماتی نظافتی باران باعضویت درکانال تلگرامی شرکت خدماتی باران میتوانیدعلاوه برتخفیفاتی که دربالاذکرشد,ازآفرهاوتخفیفات گروهی روزهای غیرپیک بهره مندشوید.

باشگاه مشتریان شرکت خدماتی باران درتلگرام

تخفیفات گروهی شرکت خدماتی باران:

برای رضایت دوستان گرامی ومشتریانی که مارادرکانال تلگرامی باشگاه مشتریان شرکت خدماتی نظافتی باران همراهی میکنندونیاز به نظافتچی دارند-
روزهایی درهرهفته این مجموعه خدماتی,آفرهاوتخفیفاتی از10تا30% برای شمالحاظ خواهدنمودتاضمن بهره مندی ازکیفیت بالای نظافت ازقیمت مناسب اعزام نظافتچی لذت ببرید.

برای عضویت درکانال تلگرام مامیتوانیدازطریق آیکون تلگرام روبرودرخواست لینک عضویت نمایید.

لینک کانال نیزمتعاقباجایگذاری خواهدگردید.