شرکت خدماتی اسنپی چیست؟

شرکت خدماتی اسنپی درواقع خدمت جدیدی ازشرکت خدماتی باران میباشدکه درآن جهت بهبودکیفیت خدمات رسانی نظافتچیان وکارگران این مجموعه درسرتاسرتهران پخش هستندوبارزروتلفنی ویارزروانلاین ازطریق سایت نزدیکترین کارگرنظافتچی برای شماارسال میگردد.

همانطورکه میدانید,خدمات نظافتی متفاوت ازخدمات تاکسیرانی هست واپلیکیشن های نظافتی که به اصطلاح به صورت اسنپی فعالیت دارندلزومانمیتوانندماننداپلیکیشن های تاکسی رضایت مضتریان روپاسخ بدهند.

علل عدم موفقیت اپلیکیشن خدمات نظافتی اسنپی:

-هزینه تمام شده ی بالاترازمشتریان

-عدم مدیریت مستقیم ونظارت مستقیم برروی کارگران

-عدم امکان توضیحات کارفرمادرموردنیروی نظافتچی موردنیاز

-روال بسیارسخت پیگیری درصورت سرقت وخسارت

-عدم سهولت کاربااپلیکیشن برای سنین مختلف

-زمان بربودن نصب تاسفارش و...

خلاقیت ونوع آوری شرکت خدماتی باران

شرکت خدماتی باران بابررسی نیازهای مشتریان همواره سعی درپیشبینی ورفع نیازهای مشتریان تهرانی بوذه است.قطعامتقاضی دریافت نظافت منزل-نظافتچی بامشخصات زیرمیخواهد:

نظافتچی متناسب باکارشما+سرعت وسهولت درحاضرشدن درمحل کار:

به تازگی امکانی فراهم کرده ایم که نیروهای نظافتچی درتمام مناطق تهران به صورت شناوراستقرارپیدامیکنندوشماعزیزان باتماس تلفنی یاازطریق رزروآنلاین ویالینک تلگرام روبه رومشخصات نیروی موردنظرخودراارسال میکنیدونزدیکترین نفرمتناسب بانیازشمابرای شماارسال میگردد.سرعت ورضایت مشتری باقیمت تمام شده ی کم ازخصوصیات این روش است.

تضمین کیفیت نظافتی وکاری هنگام کارنظافت منزل

شماعزیزان ظرف مدت یک ساعت اول بعدازشروع کاردرصورت عدم رضایت ازکیفیت میتوانیدنیروی کاری رابرگردانید.

تضمین امنیت واسودگی خاطرازنیروهایی که درمحل حاضرشده اند

ازتمامی نفرات موجود درشرکت خدماتی باران تضمین هاومدارک هویتی و عدم سوپیشینه دریافت میگردد.

استفاده ازنیروهای ایرانی

تمامی نیروهای نظافتچی دارای تابعیت ایرانی هستند.

نظافتچی های مودب ودارای فن بیان نسبتامناسب

کسانی که دراین مجموعه استخدام میشوندازفیلترینگ قوی مدیریت این مجموعه عبورمیکنندکه یکی ازآنهاداشتن ادب وفن بیان است.

نظافتچی های باظاهرمرتب وتمیزوبدون بوی بدبدن ولباس

یکی دیگرازفیلترهای این مجموعه داشتن ظاهری متناسب باروحیات مردم است.قطعانظافتچی هایی که نظافت شخصی خودرارعایت نکنندنمیتوانندنظافتچی های مناسبی برای نظافت منزل ومحل کارشماعزیزان باشند.

شمادوستان وهمراهان همیشگی شرکت خدماتی نظافتی باران مارواز پیشنهادات خودبی بهره نسازیدتاهمواره بهترین خدمات روبتونیم دراختیارشماعزیزان قراردهیم.